Památky východní Moravy - www.pamatky-vm.cz Uherskohradišťsko Vsetínsko Zlínsko Kroměřížsko
Památky východní Moravy - www.pamatky-vm.cz
Přidat do Oblíbených stránek Nastavit jako výchozí stránku Nápověda A. D.   
    
 HLEDÁNÍ:
VÁŠ ROZCESTNÍK A PORTÁL ZLÍNSKÉHO KRAJE
| PAMÁTKY | KULTURA | TURISTIKA | DOPRAVA | OBCE & MĚSTA |
| ROZCESTNÍK | WEBKAMERY | FIRMY | ČLENĚNÍ KRAJE | O KRAJI |
Mapa regionu
   KM - KROMĚŘÍŽ
   UH - UHERSKÉ HRADIŠTĚ
   ZL  - ZLÍN
   VS  - VSETÍN
 

   Památky Zlínského kraje

 Seřadit památky podle:
 - abecedy       
 - typu   


                            HLEDÁNÍ

 

  Obce & města Zlínského kraje

Obce & města Zlínského kraje:
B C D F H CH J
K L M N O P R
S Š T U V Z Ž
 
  Napište nám...
  Prameny a literatura
  Statistika návštěvnosti
  Spolupráce a poděkování
  Přidat objekt, památku...
  Zasílání novinek ze serveru
  O portále
 
 
SLOVÁCKO - turistická oblast
ŽIVOČICHOVÉ

       S ohledem na rozmanitost krajiny a rostlinných společenstev je velmi rozmanitá a bohatá fauna oblasti, počínaje mikroorganismy a konče savci. K bezobratlým živočichům patří i houby, které jsou nejnižší mnohobuněční živočichové. Zástupcem je v mrtvých ramenech žijící houba rybniční, tvořící povlaky či trsy na předmětech pod hladinou. Z kmene žahavců se vyskytuje ve vodě žijící, na potopených částech rostlin, nezmar zelený, z ploštěnek pak ploštěnka kalužní, ploštěnka tmavá a v lužních lesích ploštěnka lesní. Kroužkovci jsou zastoupeni nítěnkou obecnou, žížalou obecnou, ve stojatých vodách ramen pijavkou koňskou, chobotnatkou rybí. Měkkýši jsou ve vodách zastoupeni škeblí rybničnou, škeblí plochou, velevrubem malířským, velevrubem nadmutým a okružankami říční, rohovitou a rybničnou. Zavlečena a v štěrkovištích přežívá slávička mnohotvárná. Plži jsou hojně rozšíření. Ve vodách žije bahenka živorodá, plovatka bahenní, nadmutá a bažinná, okružák ploský. Jantarky obecná a úhledná žijí zejména na rákosí. Na vlhčích místech v lesích a křovinatých okrajích je hojná vlahovka narudlá, hlemýžď zahradní, páskovka keřová a žíhaná. Na sušších místech žije suchomilka obecná a drobná žitovka obilná. Z plzáků a slimáků se vyskytuje plzák lesní, plzák žíhaný, plzák hnědý, slimák největší a v bučinách Bílých Karpat i endemická modranka karpatská. Z korýšů jsou nejznámější rak říční a bahenní, z drobných pak různé druhy perlooček a buchanek. V periodických tůních se vyskytují listonah jarní a letní, žábronožka sněžní. Z východní Moravy je známo i přes 300 druhů pavouků. K nejatraktivnějším patří například křižák obecný nebo z teplých jižních oblastí Evropy se šířící křížák pruhovaný, zbarvením napodobující vosu. Z roztočů je nejznámější klíště obecné, ohrožující člověka přenosnou lymskou boreliozou nebo klíšťovým zánětem mozkových blan. Hmyz patří k početně největší skupině živočichů. K typickým zástupcům vodního hmyzu patří jepice poděnka a žlutá, různé druhy vážek, např. šidélko malé, motýlice lesklá, vážka ploská, lesklice měděná apod. Další hmyz je zastoupen pošvatkami, střechatkami a chrostíky. Mezi suchozemský hmyz žijící na loukách patří cvrčci polní, krtonožka obecná, kobylka zelená a různé druhy sarančat. V píscích a sypkých zeminách mravkolev obecný a skvrnitý. Zástupcem síťokřídlého hmyzu je zlatoočka obecná. Na suchých loukách žije atraktivní dravá kudlanka nábožná. Hojné jsou i různé druhy křísů, z nichž známé jsou cikáda chlumní nebo pěnodějky. Skupinou blízkou křísům jsou ploštice např. kněžice pásovaná, obilná, hojná je ruměnice pospolná. K vodním plošticím patří bruslařky, znakoplavka obecná, spleštule blátivá. K nejhojnějším řádům hmyzu patří motýli, brouci, blanokřídlí a dvoukřídlí. K nejatraktivnějším motýlům patří otakárek ovocný a fenyklový, pestrokřídlec podražcový, babočky paví oko, osiková, kopřivová, bílé C, batolci duhový a barvoměnný, bělopásek topolový, bělásci, žluťásci, modrásci, hnědásci atd. Z nočních motýlů se objevuje náš největší motýl martináč hrušňový a různé druhy lišajů - smrtihlav, paví oko, lipový, topolový, pryšcový. Největším broukem je roháč obecný a tesařík obrovský. Ve vodách žije potápník vroubený a vodomil černý. Z dravých brouků jsou časté různé druhy střevlíků. Hojný je střevlík měděný, fialový, Ulrichův. Vzácný je krajník hnědý, chroust mlynařík a různé druhy krasců a tesaříků. Blanokřídlí hmyz je zastoupen parazitickými lumky, chalcidkami, žlabatkami, včelami, čmeláky, vosami, sršni a řadou druhů mravenců. Dvoukřídlí jsou nejpočetněji zastoupeni různými druhy much. Patří k nim i komáři, ovádi, bodalky, pestřenky a roupci. Obratlovci jsou zastoupeni rybami, obojživelníky, plazy, ptáky a savci. Ryb se vyskytuje kolem 40 druhů. Běžný je kapr obecný, štika, sumec, karas obecný, okoun říční, candát obecný, lín, jelec tloušť a jesen, cejn velký, perlín ostrobřichý. Uměle vysazeny jsou amur bílý, tolstolobik bílý, úhoř říční, karas stříbřitý. V potocích žijí pstruh obecný, střevle potoční, mřenka mramorovaná, vranka obecná. Z obojživelníků se vyskytují skokani hnědí, štíhlí, zelení, skřehotaví, rosnička zelená, ropucha obecná a zelená, blatnice skvrnitá, kuňka obecná a žlutobřichá. Ocasatí obojživelníci jsou zastoupeni čolkem obecným, velkým, horským a mlokem skvrnitým. Z plazů je hojná užovka obojková, vzácnější pak užovka hladká a podplamatá, velmi vzácná užovka stromová. Hojný je i slepýš křehký a ještěrka obecná. Vzácně se vyskytuje ještěrka zelená a živorodá. Ptáci jsou oblíbenými živočichy. Z dravců se vyskytuje běžně poštolka obecná a káně lesní. Méně časté jsou jestřáb lesní a krahujec obecný. Vzácně se objevují moták pochop, moták lužní, ostříž lesní, luňák hnědý, luňák červený, poštolka rudonohá. Ojediněle zaletují i orel mořský a orlovec říční. Ze sov jsou hojné kalous ušatý a puštík obecný. Méně časté jsou sýček obecný, sova pálená a výr velký. Ojediněle hnízdí kulíšek nejmenší a výreček malý. Na loukách a polích pomoraví se vyskytuje koroptev polní, bažant obecný, křepelka polní, chřástal polní, skřivan polní, čejka chocholatá, konipas luční. V křovinách a lesích žijí straka obecná, ťuhýk šedý, lejsek šedý, slavík obecný, mlynařík dlouhoocasý, sýkora koňadra, modřinka babka, úhelníček, strnad obecný, zvonek zelený, zvonohlík zahradní, pěnkava obecná, špaček obecný, žluva hajní, šoupálek krátkoprstý, brhlík lesní, strakapoudi jižní, malý, velký, žluva zelená a šedá, kukačka obecná, holub křináč, hrdlička divoká. V okolí vod žijí kachny divoké, kopřivka obecná, čírka obecná a modrá, polák velký a chocholačka, potápka malá a roháč, racek chechtavý, čáp bílý, volavka popelavá, labuť velká. Zalétají kormorán velký, volavka bílá a různé druhy bahňáků. V lidských sídlištích se přizpůsobili vlaštovka obecná, jiřička obecná, rorýs obecný, chocholouš obecný, hrdlička zahradní, rehek domácí, červenka obecná, drozd zpěvný, kos černý, vrabec domácí. Savci jsou druhově méně početnou skupinou. Z hmyzožravců v území žije krtek obecný, ježek východní, rejsek obecný a malý, rejsec vodní, bělozubka bělobřichá. Z letounů se objevuje vrápenec malý, netopýr velký, dlouhouchý, parkový, večerní, hvízdavý. Z hlodavců žije v území veverka obecná, plšík lískový, plch velký. Na vodu jsou vázáni ondatra pižmová a z Rakouska se šířící bobr evropský. V polích se vyskytuje křeček polní, hraboš polní, myš domácí, myška drobná, myšice malooká. K obydlím je vázán potkan obecný. Ze zajícovitých se vyskytuje zajíc polní a králík divoký. Šelmy jsou zastoupeny lasicí kolčavou a hranostajem, kunou lesní i skalní, jezevcem lesním, liškou obecnou, tchořem tmavým. i stepním. Ojediněle do území zabloudí rys, vlk a dokonce i medvěd. Ze sudokopytníků se vyskytuje srnec obecný, jelen evropský, prase divoké, vysazen byl daněk evropský a muflon. Velmi vzácně územím protahuje i los evropský.

Památky východní Moravy
2001-2023  Památky východní Moravy - www.pamatky-vm.cz. E-mail: info@pamatky-vm.cz
Design a www aplikace stránek:  Martin Zvonek
Všechna autorská práva k obsahu jsou vlastnictvím jejich majitelů